Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

EĞİTİM AMAÇLARI

Hedef

Eğitsel Hedefin Tanımı

EA 1

Mezunlarımız, karşılaştığı problemlerin çözümü için ileri düzeydeki bilgiye ulaşabilir, problemi tanımlayabilir, gerekli verileri toplar, mühendislik bilgilerinden yararlanarak analiz edebilir, gerekli olan teknikleri, yazılımları, süreç ve modern araçları kullanarak araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve bu çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü paylaşma becerisine sahiptir.

EA 2

Mezunlarımız, bir sorunun çözümü için ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun hareket eder, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip ve yetkinliktedir.

EA 3

Mezunlarımız, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözme konularında girişimcidir, bireysel ve farklı disiplinlerle birlikte takım üyesi olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesindeki faaliyetlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetebilir.

EA 4

Mezunlarımız, maden mühendisliği alanında ülkenin temel sorunlarına çözüm arar, ulusal veya uluslararası çalışmalarda yeraltı kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli harita, üretim projesi, süreç dizaynı ve tesis işletimi konularında gerekli bilgi altyapısı ve beceriye sahiptir.

EA 5

Mezunlarımız, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimini devam ettirir.

 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.

PÇ2. Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmıştır.

PÇ3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahiptir.

PÇ4. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.

PÇ5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmıştır.

PÇ6. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

PÇ7. Mesleği ile ilgili alanlarda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve etkin iletişim kurma becerisi kazanmıştır.

PÇ8. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazanmıştır.

PÇ9. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri,yazılımları ve modern araçları kullanma becerisini kazanmıştır.

PÇ10. Ülkemiz doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran ve sorgulayan mühendis olarak yetişmiştir.

PÇ11. Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen, analiz edip çözüm geliştirebilen mühendislerdir.

PÇ12. Mesleği ile ilgili plan, proje, harita, akım şeması çizme ve yorumlama becerisine sahiptir.

PÇ13. Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma sahiptir.

PÇ14. Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş mühendislerdir.

PÇ15. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olan mühendis olarak yetişmiştir.

Bitirme Projesi Klavuzu:

Bitirme projelerinde standart değerlendirmeyi, öğrencilerin yapacakları çalışmalardaki koordinasyon ve konsantrasyonunu dolayısıyla verimliliği arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış olan bitirme projesi klavuzunu buradan indirebilirsiniz.

Staj Yönergesi:

Bölüm staj yönergesini buradan indirebilirsiniz.